Tag nrho cov me nyuam tsim nyog zoo, zoo, txais tos tej chaw loj hlob.

Kos npe rau kev puas siab puas ntsws ua ntej Pab

Cov me nyuam yuav tsum tau cov neeg laus yuav npaj pab nrog tus mob.

Kos npe tam sim no tau txais ntawv ceeb toom rau peb tom ntej MHFA txoj kev kawm.

Koj yuav teb tau cov me nyuam nyob rau hauv koj lub neej thaum lawv xav tau koj feem ntau.

Lub sij hawm siab: ib hnub twg hauv ib nrab hnub, 8:30 a.m mus rau 4:30 p.m.
Thov pab JavaScript hauv koj browser kom tiav daim ntawv no.
Kos npe rau kuv rau ib qhov dawb MH thawj Aid zaug:
Tag nrho zaug muab qhov chaw ntawm Washburn Center txoj kev kawm lub koom haum, 1100 Glenwood Ave., Minneapolis 55405. Zaug yuav tau capped ntawm 30 tus neeg koom rau ib first-come, ua ntej-muab lub hauv paus.
Npe Npe
Address
Najnpawb txoj kev sib txuas lus ntawm Washburn Center
Yog hnub tam sim no luam tawm tsis ua hauj lwm rau koj lub sij hawm, koj xav tau alerted thaum yav tom ntej yog ntxiv?
Koj puas xav tau cov sij hawm tshiab los ntawm Washburn txoj kev kawm lub koom haum?