Zoo siab Bebe Moore Campbell haiv neeg tsawg mental Health Awareness lub hlis! Tag nrho cov me nyuam tsim nyog zoo, zoo, txais tos tej chaw loj hlob.

Ntsoog pab

Muab tej chaw mus nrhiav vam cia thaum muaj kev puas siab puas ntsws

Yog koj los sis ib tug neeg koj paub nyob rau hauv ntsoog thiab xav tau kev pab tam sim ntawd, cov kev pab nram qab no yuav pab tau koj. Tam sim ntawd, hu rau 911.

Ntsoog

Yus tua yus tiv thaiv thiab kev them nyiaj yug

  • Lub teb chaws yus tua yus tiv thaiv thiab ntsoog Lifeline hu lossis texting 988
    • Thov nco ntsoov hais tias koj yuav tau rov qab mus rau qhov chaw khiav hauj lwm ntawm koj lub xov tooj – i.e. ntawm tes uas muaj ib qho chaw khiav hauj lwm ntawm lub xeev qhov chaw muab kev pab yuav tau qhia rau kom lub xeev cov chaw muab kev pab.

National resources

Nyiaj pab los ntawm Teb Chaws As Mes Lis Kas Department of Health and Human Services, Substance Abuse abuse and Mental Health Service Administration (SAMHSA)