Tag nrho cov me nyuam tsim nyog zoo, zoo, txais tos tej chaw loj hlob.

trauma

Kuv tus me nyuam yog troubled los ntawm ib cov kev tshwm sim traumatic

Trauma yog ib hom mob thiab kho tau los ntawm ib tug kws kho mob – tshaj 2/3 ntawm cov me nyuam qhia tsawg kawg yog ib qho kev tshwm sim traumatic los ntawm 16 xyoo rov saum. Yog hais tias koj tsis yog ib tug me nyuam distressed los yog tshwm tau tua, noj cov kauj ruam tom ntej los ntsuam xyuas qhov zoo tshaj plaws txav mus rau pem hauv ntej.